Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

KurkaWyluzuj
23:39
2496 4b1f 500
Nap
KurkaWyluzuj
23:37
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl
KurkaWyluzuj
22:52
Reposted frompjoter pjoter viaikari ikari
KurkaWyluzuj
22:52
5824 6644 500
KurkaWyluzuj
22:51
7155 19ec

Jeszcze wczoraj mieliśmy pasować do siebie na zawsze.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajstrbl jstrbl
KurkaWyluzuj
22:51
Reposted fromcarfreitag carfreitag viajstrbl jstrbl
KurkaWyluzuj
22:51
KurkaWyluzuj
22:51
Niektóre sprawy wystarczy zapić wódką. Większość niestety, trzeba przepłakać. 
— sweaterweatherr.soup.
KurkaWyluzuj
22:50
Reposted fromTank Tank viajstrbl jstrbl
KurkaWyluzuj
22:50
1182 5bfe
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
KurkaWyluzuj
22:49
1158 f88d
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
KurkaWyluzuj
22:49
8675 8a0b 500
Gimnazjum im.Staszica w Szamotułach
Reposted fromstroschek stroschek viaovtza ovtza
KurkaWyluzuj
22:49
1142 d278 500
Reposted fromcowboypt cowboypt vianoisetales noisetales
KurkaWyluzuj
22:49
1116 c27e 500
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
KurkaWyluzuj
22:48
KurkaWyluzuj
21:03
KurkaWyluzuj
21:03
9147 82f6 500
KurkaWyluzuj
21:02
8705 0525
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
KurkaWyluzuj
21:02
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
KurkaWyluzuj
21:01
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl